• |
  • |
  • |

Allmänna affärsvillkor

Allmänna affärsvillkor

item Industrietechnik GmbH

1. Allmänt
Våra offerter är inte bindande. Tekniska data, bilder, ritningar, beskrivningar och priser i våra tryckta kataloger är inte bindande om detta inte uttryckligen anges. Alla offerter, ritningar och övriga dokument är vår egendom och upphovsrätten ägs av oss; de får inte kopieras och ställas till tredje parts förfogande utan vårt skriftliga tillstånd. Muntliga avtal eller överenskommelser gäller endast om de har bekräftats skriftligen av oss. Om det ekonomiska tillståndet för mottagaren av offerten/beställaren genomgår en väsentlig förändring eller om en sådan hotar inträffa, har vi rätt att återkalla överenskomna betalningsvillkor och liknande så länge detta inte strider mot rättigheterna för mottagaren av offerten/beställaren.

2. Individuella avtalsvillkor
Individuella avtalsvillkor, särskilt bestämda försäkringar om egenskaper eller rekommendationer för användning av våra produkter samt uppgifter om reparationstider måste skriftligen bekräftas av vårt huvudkontor eller respektive ansvarig filial. Våra externa medarbetare har rätt att förmedla beställningar. En beställning betraktas först som accepterad när den har skriftligt bekräftats av vårt huvudkontor eller ansvarig filial eller när varorna har levererats.

3. Priser
Angivna priser är priser i euro exklusive moms. Priserna gäller från fabrik, i Tyskland exklusive moms och omfattar inte kostnader för uppställning, idrifttagning och montering (se särskilda monteringsvillkor) samt förpackningar, frakt, porto och försäkring. De är beräknade utifrån kostnader för lön, material och övrigt på dagen för offertens utfärdande. Vid en förändring av dessa framtill tidpunkten för leverans reserverar vi oss för priskorrigeringar. Om inget annat avtalats väljer vi transportväg och transportmedel samt förpackning utifrån bästa förmåga men dock utan att lämna några garantier för detta. Transportlådor tillgodoräknas till 2/3 av det beräknade värdet om de skickas tillbaka till oss inom fyra veckor. Övriga förpackningar återtas inte.

4. Betalningsvillkor
Våra fakturor kan betalas inom 14 dagar efter fakturadatum kontant med 2 % kassarabatt på fakturabeloppet inklusive moms eller inom 30 dagar kontant utan rabatt. Med reservation för avvikande villkor (förskott, betalning av tredje part, ackreditering, o.s.v.) i enstaka fall. Om betalningsfristerna överskrids har vi rätt - med förbehåll för ytterligare skadeståndsanspråk vid beställarens försening - att ta ut en ränta på årsbasis på minst 8 % över aktuell basräntesats från den europeiska centralbanken (EZB) utan påminnelse eller nya frister. Vid leverans till utlandet kan vi begära en oåterkallelig och bekräftad remburs som ska betalas till en av oss angiven bank eller andra likvärdiga säkerheter. Vid beställarens betalningsinställning eller överskuldsättning samt om betalningsvillkoren inte följs förfaller köpesumman till direkt betalning. Beställaren har endast rätt till kompensation eller innehållen betalning vid motanspråk som vunnit laga kraft och inte överklagats eller godkänts av oss.

5. Förbehåll för äganderätten
Fram till betalning av samtliga aktuella och framtida fordringar förbli äganderätten för varan hos oss (remburs gäller inte som betalning). Om beställaren sätter samman vår vara med andra föremål som inte tillhör oss så att denne ensam övertar äganderätten, så överför beställaren en del av egendomen som står i proportion till värdet för den sammansatta varan vid tidpunkten för sammansättningen. Avtalsslutande med vår beställare om vara gäller som överenskommelse för övergången av egendomen. Medäganderätten ersätts till oss genom beställaren genom att de tar den nya varan i förvaring för oss. Beställaren får endast vidareförsälja våra varor inom ramen för en korrekt verksamhet. Beställaren avstår för vår säkerhet alla fordringar i höjd med fakturabeloppet som beställaren har rätt till genom vidareförsäljningen till tredje part. Beställaren ansvarar fortfarande för att driva in fordran. Vi förhåller oss rätten att själva driva in fordran om kunden är i betalningsdröjsmål. Detsamma gäller om en begäran om konkurs har registrerats eller om kunden ställt in betalningarna. I det här fallet ska beställaren överföra fordringarna och sina gäldenärer på begäran till oss.

6. Leverans
Vår leveranstid räknas från och med datumet för den mottagna beställningen. Leveranstiden påbörjas när samtliga dokument från beställaren har överlämnats. Detta kan röra sig om tillstånd, godkännanden, besked och tillstånd för planerna, efterlevnad av överenskomna betalningsvillkor och övriga förpliktelser samt överensstämmelse i alla tekniska frågor, vars klargörande parterna har reserverat sig för vid avtalstecknandet. Om förutsättningarna inte är uppfyllda i tid förlängs leveranstiden motsvarande. Driftstörningar, strejk, lock-out eller defekter på viktig tillverkningsutrustning och maskiner, förseningar i leveranser av viktiga råmaterial, förseningar vid transporten samt alla former av force majeure förlänger leveranstiden.
Om förutsättningarna inte är uppfyllda i tid förlängs leveranstiden motsvarande. Driftstörningar, strejk, lock-out eller defekter på viktig tillverkningsutrustning och maskiner, förseningar i leveranser av viktiga råmaterial, förseningar vid transporten samt alla former av force majeure förlänger leveranstiden och detta även då dessa omständigheter gäller våra underleverantörer. Ovan nämnda gäller också om dessa tillstånd inträffar vid en redan befintliga leveransfördröjning. Mottagningen ska ske direkt efter vi har meddelandet att vi är redo för överlämning. Beställaren ansvarar för kostnaderna för överlämningen. Delleveranser är tillåtna från vår sida vid större omfattning.

7. Risk
Alla försändelser inklusive eventuella returer - även av leveransdelar - sker på beställarens risk. Beställaren ansvarar även för risken vid överenskommen fraktfri leverans med överlämning av varan till beställaren eller dennes ombud på vår fabrik, i annat fall när försändelsen lämnar vår fabrik, oavsett på vilket sätt och med vilket transportmedel (eget eller tredje part). Om försändelse försenats på grund av omständigheter som vi inte ansvarar för, övergår risken på beställaren från och med dagen då varan var leveransklar. Ovan nämnda regler gäller även vid delleveranser.

8. Brister
Direkt efter leveransen ska beställaren, i den mån detta är normalt vid beställning, kontrollera varan och genast påpeka eventuella brister skriftligen. Om beställaren inte anmäler skador gäller varan som godkänd i den mån det inte handlar om en brist som inte kunde upptäckas vid undersökningen. Om en sådan brist fastställs senare måste detta direkt anmälas till oss skriftligen efter att den upptäckts, i annat fall gäller varan som godkänd. Om det finns en brist på den levererade varan eller tjänsten som vi ansvarar för, har vi rätt att åtgärda bristen eller leverera en ny vara eller ny tjänst. I den mån åtgärder av bristen eller leverans av nya varor eller tjänst misslyckas eller om vi på annat sätt har rätt att förvägra ytterligare åtgärder har beställaren lagstadgade rättigheter.

Normalt sätt har beställaren rätt att göra minst två försök att åtgärda bristen. Köpet kan inte hävas vid mindre avtalsöverträdelser. Om vi ansvarar enligt 9 i dessa villkor preskriberas anspråk på brister från beställarens sida enligt lagstadgade regler. Dessutom preskriberas anspråk på brister enligt de lagstadgade reglerna när bristen består i ett sakrättsligt förhållande med tredje part, på grund av vilket överlämning av föremålet kan krävas eller enligt annan rätt, som är angiven i tysk lag (Grundbuch) eller för en byggnad eller föremål som används enligt normal användning enligt sitt syfte och dess brister har orsakat. I övriga fall preskriberas anspråk på brister efter ett år. Vårt ansvar för brister omfattar inte skador som har uppstått på grund av naturligt slitage eller förbrukning eller beteende som underligger beställarens ansvar.

9. Ansvarsbegränsningar
Vi ansvarar vid eget uppsåtligt beteende och eget grovt vållande för anställda med ledande funktion. Vi ansvarar även för att garantier inte efterlevs, vid övertagning av anskaffningsrisken, vid vårdslösa skador på liv, lem och hälsa och inom ramen för tyska produktansvarslagen. Vi ansvarar vid varje vårdslös överträdelse av väsentliga avtalsplikter och vid grov oaktsamhet hos enkla medarbetare. Höjden för detta ansvar begränsas till typiska, förutsägbara skador. I den mån vår garanti är utesluten eller begränsad gäller även detta för personligt ansvar för våra anställda, arbetstagare, medarbetare, representanter eller medhjälpare. Motsvarande som regleras i ovanstående paragrafer gäller för vårt ansvar på grund av ersättning för onödigt arbete.

10. Avslutande bestämmelser
Laga domstol för alla konflikter i direkt eller indirekt förhållande till avtalet - inklusive check- och växelmål är Solingen. Vi har också rätt att väcka åtal i beställarens huvudsäte. En överföring av avtalsrättigheterna och plikterna till tredje part av beställaren är endast möjligt med vårt skriftliga tillstånd. De allmänna affärsvillkoren ovan är grunden för alla affärer med våra beställare. Avvikande villkor för beställaren gäller endast när dessa överenskommits skriftligen. Vår tystnad gäller som icke-godkännande. Med mottagningen av vår leverans erkänner beställaren våra allmänna affärsvillkor. Avtalsförhållanden mellan parterna gäller under tysk rätt med undantag för FN:s köprätt. Om enstaka villkor eventuellt är ogiltiga påverkas inte giltigheten för övriga överenskommelser.

Version: April 2009

Kontakt
Aluflex System AB
Lilla Garnisonsgatan 34
25467 Helsingborg

Tel.: +46 / 42 / 380 230
Fax.: +46 / 42 / 380 231
info(at)aluflex.se
www.aluflex.se
Onlinekonfiguratorer
Till onlinekonfiguratorerna
Planera ditt individuella arbetsplatssystem eller SystemMobile online. Till onlinekonfiguratorerna